دانش بنیان

انتخاب و مشخص نمودن شرکت ها و موسسات دانش بنیان طبق آیین نامه اجرایی ارزیابی دانش بنیان

نادر رفیعی


دانش بنیان
انتخاب و مشخص نمودن شرکت ها و موسسات دانش بنیان طبق آیین نامه اجرایی ارزیابی دانش بنیان

Email : irkbn.com@gmail.com

+ نوشته شده در - ساعت  -  توسط نادر رفیعی